Godzilla (2014): ก็อตซิลล่า

Godzilla (2014): ก็อตซิลล่า


The world is beset by the appearance of monstrous creatures, but one of them may be the only one who can save humanity.

โลกนี้ล้อมรอบด้วยการปรากฏตัวของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ แต่หนึ่งในนั้นอาจเป็นคนเดียวที่สามารถช่วยมนุษยชาติได้