The Darkest Minds (2018): จิตทมิฬ

The Darkest Minds (2018): จิตทมิฬ


Imprisoned by an adult world that now fears everyone under 18, a group of teens form a resistance group to fight back and reclaim control of their future.

ถูกคุมขังจากโลกวัยผู้ใหญ่ที่ตอนนี้กลัวว่าทุกคนอายุต่ำกว่า 18 ปีกลุ่มของวัยรุ่นก่อตั้งกลุ่มต่อต้านเพื่อต่อสู้กลับและเรียกคืนการควบคุมอนาคตของพวกเขา