Rebirth God of War

Tsukushita garina uchi no yome ni tsuite derete mo ii ka?

Update: CH. 14